OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ PRD NOWOGARD S.A.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, określają tryb zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez PRD Nowogard Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowogardzie, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

2. Niniejsze „OWS” stanowią integralną część umów sprzedaży towarów zawieranych przez Sprzedawcę z odbiorcami towarów, zwanymi dalej „Kupującymi”. W razie sprzeczności między zapisami niniejszych „OWS” a treścią zawartej między stronami umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. Wszelkie uzgodnienia stron odbiegające od OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. OWS podawane są do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.prdnowogard.pl lub w siedzibie Sprzedawcy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień OWS. W przypadku pozostawania stron w stałych stosunkach handlowych akceptacja OWS przy pierwszym zamówieniu skutkuje ich obowiązywaniem dla pozostałych umów.

§ 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Przedmiot sprzedaży, określony niniejszymi „OWS”, stanowią towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego w dacie złożenia zamówienia, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami tj.PN-EN 13108-1:2008; PN-EN 13108-5:2008; PN-EN 206+A2:2021-08; PN-B-06265:2022-08; PN-S-96012:1997 i PN-EN 14227-1:2013-10 i przepisami prawa, w rodzaju i ilości określonej przez Kupującego w zamówieniu. W szczególności przedmiot sprzedaży stanowią: betony, masy bitumiczne produkowane na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego (Łozienica, ul. Prosta 7, 72-100 Goleniów).

§ 3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zawarcie umowy sprzedaży towarów będących w ofercie handlowej Sprzedawcy następuje na podstawie złożonego przez Kupującego dokumentu zamówienia, skierowanego w odpowiedzi na indywidualną ofertę Sprzedawcy, podpisanego przez osobę umocowaną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty od Sprzedawcy, do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Dotyczy to także podmiotów stale współpracujących ze Sprzedawcą.

3. Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego w następujących formach:

a) drogą elektroniczną (mailową) na adres:
beton@beton-goleniow.pl lub
pstankiewicz@prdnowogard.pl

bmatynia@prdnowogard.pl

b) telefonicznie na nr tel.: 91 402 13 30.

c) w formie pisemnej na adres wskazany przez Sprzedawcę.

4. Zamówienie składane przez Kupującego powinno zawierać:

a. dokładne dane Kupującego, a w szczególności: jego pełną firmę, adres, siedzibę, numer NIP, wymienienie osoby składającej zamówienie a także dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu;

b. dokładny opis zamawianego towaru zgodny z aktualną ofertą Sprzedawcy, zawierający nazwę towaru, wybrany asortyment oraz ilość towaru;

c. dokładny termin dostawy i adres miejsca dostawy wraz z osobą upoważnioną do odbioru towaru lub wskazanie, że nastąpi obiór własny zamawianego towaru;

5. Zamówienie winno być opatrzone pieczęcią oraz czytelnym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Dotyczy tylko zamówień składanych w formie pisemnej.

6. W sytuacji, gdy w toku realizacji zamówienia okaże się, że towar ma być dostarczony na adres inny niż wskazany w ust. 4 pkt. c, Kupujący obowiązany jest podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru i pokwitowania towaru. W sytuacji, gdy odbiór następować będzie z wykorzystaniem pojazdu Kupującego obowiązany on jest również podać dane kierowcy i numer rejestracyjny pojazdu służącego do odbioru przedmiotu zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przedłożenia przez Kupującego dokumentów potwierdzających jego sytuację prawno-majątkową, w tym:

  • kserokopię aktualnego odpisu z KRS lub kserokopię zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej Kupującego;
  • kserokopię zaświadczenia REGON Kupującego;
  • kserokopie decyzji nadania numeru NIP Kupującemu.
  • informacji o nazwie banku prowadzącego rachunek Kupującego wraz z numerem konta bankowego,
  • potwierdzenia braku zaległości wobec ZUS i US,
  • bilansu, rachunku zysków i strat lub formularza F01 za ostatni rok obrachunkowy,
  • pisemnej zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania do wysokości kwoty wskazanej w zamówieniu w przypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź wspólnicy spółki cywilnej. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, udzielana będzie w formie dodatkowego oświadczenia podpisanego przez Kupującego.

8. Nieuzasadniona odmowa przedstawienia przez Kupującego dokumentów, o których mowa w ust. 7 uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu ich przedłożenia.

9. W razie skorzystania przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6, Kupujący obowiązany jest informować Sprzedawcę o każdorazowej zmianie danych zawartych w żądanych dokumentach i zobowiązuje się niezwłocznie dostarczać Sprzedawcy ich zaktualizowane wersje.

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Za prawidłowy wybór gatunków towaru oraz określenie wymagań jakościowych odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie Kupujący.

2. Zamówienie towaru oznacza zgodę na jego zakup po cenie określonej przez Sprzedawcę w ofercie, przy czym ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami wyrażonymi w kwotach netto.

3. Wszelkie konsekwencje wynikające z dostarczenia Sprzedawcy niewłaściwych lub niepełnych danych objętych zamówieniem, opisanych w § 3 ust. 4„OWS”, obciążają Kupującego.

4. Przewidywany czas przyjęcia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi około 48 godzin z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszych OWS.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego z powodów technicznych (np. awarie), pogodowych (np. temperatura powietrza poniżej 0 stopni C, silny wiatr, silne opady śniegu, deszczu, gradu; brak możliwości bezpiecznego rozładunku towaru lub pompowania towaru) lub ekonomicznych (np. zmiana cen surowców wsadowych, nośników energii lub paliwa), przedstawionych Kupującemu niezwłocznie po skutecznym dostarczeniu zamówienia do Sprzedawcy. Do powyższych okoliczności zalicza się również decyzje władz uniemożliwiające częściowe lub całkowite wykonanie dostawy (np. ograniczenia w transporcie kołowym czy kolejowym). W takich przypadkach Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji lub zawiesić wykonywanie zobowiązania. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Sprzedawca niezwłocznie poinformuje telefonicznie, mailowo bądź pisemnie Kupującego o tym fakcie, podając również przewidywany termin lub warunki wykonania zamówienia.

6. Odmowa lub zawieszenie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Kupującego.

§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Kupujący będący przedsiębiorcą oświadcza, że jest podatnikiem VAT (o ile ma zastosowanie). Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Każda sprzedaż towaru (także na rzecz osób fizycznych nie będących podatnikami VAT) będzie udokumentowana przez Sprzedawcę fakturą VAT.

2. Wszelkie płatności wynikające z zamówienia winny być dokonywane na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że strony postanowią inaczej.

3. Płatności dokonywane będą przelewem bankowym na wskazany w fakturze VAT nr rachunku bankowego Sprzedawcy lub bezpośrednio u Sprzedawcy w chwili wydania towaru albo przedpłatą.

4. Datą dokonania płatności jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą brutto wskazaną w fakturze VAT sprzedaży.

5. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty ceny towaru.

6. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty ceny, Sprzedawcy przysługuje prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich, niezaspokojonych jeszcze wierzytelności Sprzedawcy z tytułu umów sprzedaży/dostawy towaru w stosunku do Kupującego, także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, o ile towary te zostały dostarczone do Kupującego. Sprzedawcy przysługiwać będzie również prawo do wstrzymania do chwili otrzymania zapłaty ceny za towar kolejnych dostaw. Sprzedawca będzie również uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty ceny za towar, który ma być dostarczony w kolejnych częściach dostawy przed jego dostarczeniem Kupującemu.

7. Sprzedawca może określić Kupującemu limit w określonej wysokości, określający łączną sumę wystawionych i nierozliczonych faktur oraz odebranego a niezafakturowanego towaru, po przekroczeniu którego Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności przekraczającej przyznany limit nawet, jeżeli termin płatności wystawionych faktur nie będzie jeszcze wymagalny. Uchybienie płatności po przekroczeniu limitu lub uchybienie płatności względem określonych w umowie terminów płatności, stanowi podstawę dla Sprzedawcy do wstrzymania dalszych dostaw. Łączna wartość: nierozliczonych faktur, towaru wydanego a niezafakturowanego oraz złożonych zamówień nie może przekroczyć ustalonej przez Sprzedawcę wysokości limitu. Sprzedawca jest uprawniony do cofnięcia lub zmiany warunków przyznanego limitu.

8. Sprzedawca jest uprawniony do podwyższenia ceny towaru, o ile po złożeniu zamówienia ceny nośników energii, paliwa, głównych materiałów wsadowych wzrosną w stosunku do cen obowiązujących w dacie składania zamówienia.

9. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia Kupujący stałby się niewypłacalny, jego majątek uległ znacznemu pomniejszeniu lub zajęciu, Sprzedawca będzie uprawniony do domagania się dokonania zapłaty za dostarczony towar bez względu na termin płatności określony w zamówieniu. Sprzedawcy przysługiwać będzie w takiej sytuacji prawo do wstrzymania, do chwili otrzymania zapłaty ceny za towary i usługi już dostarczone, kolejnych dostaw/świadczenia usług. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw w sytuacji wejścia w posiadanie potwierdzonych, negatywnych informacji na temat kondycji finansowej lub sytuacji płatniczej Kupującego. ­

§ 6 WYDANIE TOWARU

1. Sprzedawca oświadcza, że towary znajdujące się w jego ofercie handlowej dostępne są do odbioru w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy:

Wytwórnia Betonu/

Wytwórnia Mas Bitumicznych

ul. Prosta 7, Łozienica, 72-100 Goleniów

2. Odbiór zamówionych towarów w miejscu wskazanym w ust. 1 możliwy jest w dni powszednie w godzinach od 7.00 – 15.00.

3. Odbiór zamówionych towarów w innych godzinach, niż wskazane w ust. 2, możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

4. Dniem wydania towaru zamówionego w trybie określonym w § 3, w zależności od umówionego sposobu jego odbioru jest:

§ dzień odbioru towaru przez Kupującego w miejscu wskazanym w ust. 1,

§ dzień dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego, gdy transport zapewnia Sprzedawca zgodnie z §7 „OWS”.

5. W dniu wydania towaru Kupujący dokona w miejscu jego przekazania, odbioru ilościowego towaru oraz sprawdzenia jakości towaru w zakresie widocznych cech fizycznych.

6. W razie stwierdzenia niezgodności przekazanego towaru z treścią zamówienia Kupujący niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o wystąpieniu stwierdzonych nieprawidłowości. Poinformowanie zostanie następnie potwierdzone drogą elektroniczną lub w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego na adres Sprzedawcy.

7. Z chwilą wydania towaru Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzi na Kupującego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, a także ryzyko utracenia lub pogorszenia jakości towaru.

8. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania towaru w przypadku, gdy Kupujący nie przedstawi wymaganej dokumentacji wskazanej w §3 ust. 4, w sytuacji gdy Kupujący ma zaległości płatnicze, a także w razie powzięcia przez Sprzedającego wątpliwości co do sytuacji ekonomicznej Kupującego.

9. Kupujący zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymanej dostawy towaru czytelnym podpisem oraz pieczątką firmową na oryginalnym dokumencie dostawy. Osoby podpisujące dowód dostawy uznawane są jako upoważnione do odbioru towaru i do potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem pod względem ilości, jakości i rodzaju.

10. Odmowa odebrania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedawcy za zamówiony towar zgodnie z zamówieniem oraz dodatkowo zapłaty za utylizację niewykorzystanego towaru.

§ 7 DOSTAWA TOWARU PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1. Kupującemu przysługuje prawo do zlecenia dostawy zamówionego towaru środkami transportu Sprzedawcy. Koszt i termin dostawy środkami transportu Sprzedawcy są uzgadniane przez strony umowy w ramach procedury zamawiania.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, a Kupujący zobowiązuje się odebrać w całości zamówiony towar, każdorazowo potwierdzając przedstawione przez Sprzedawcę wszystkie egzemplarze dokumentu WZ i raport dzienny pracy sprzętu podpisem osoby uprawnionej do odbioru towaru, dostawy lub świadczonych usług, wskazanej na przesłanym zamówieniu. Podpis na dokumencie WZ musi być czytelny i zawierać: imię, nazwisko oraz pieczątkę firmową. Zapis ten dotyczy dostawy towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, zgodnie z § 3 ust. 4 pkt c Kupujący jest zobowiązany do przygotowania terenu pod pracę sprzętu, w szczególności pompy do betonu oraz betonomieszarek i wywrotek w taki sposób, aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami wiedzy technicznej. Miejsce rozładunku towaru ma być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i wyznaczone przez kierownika budowy lub osobę przez niego upoważnioną. Kupujący zapewni Sprzedawcy nieodpłatnie dojazd utwardzonymi drogami dojazdowymi do i w obrębie placu budowy – do miejsca wyładunku towaru. Drogi dojazdowe muszą być dostosowane do pojazdów typu: betonomieszarka, pompa do betonu, samochód samowyładowczy, czyli posiadać szerokość nie mniejszą niż 6m i nośność nie mniej niż 11,5 kN na oś. W przypadku, jeśli dojdzie do ugrzęźnięcia w błocie lub uszkodzenia pojazdów, na koszt Kupującego zostanie zamówiony specjalistyczny sprzęt przystosowany do holowania pojazdów i Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z uszkodzeniem pojazdów, jak i ich wydobyciem. Osoba obsługująca sprzęt ma prawo i obowiązek odmówić świadczenia usługi pompowania lub rozładunku, jeżeli występuje niebezpieczeństwo zbliżenia się do linii wysokiego napięcia lub jeżeli drogi dojazdowe w obrębie placu budowy oraz w miejscu wyładunku nie będą dostosowane do sprzętu Sprzedawcy, co w następstwie może doprowadzić do ugrzęźnięcia w błocie lub uszkodzenia pojazdów. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia na budowie osoby odpowiedzialnej za kierowanie ruchem sprzętu. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia osoby odpowiedzialnej na terenie zakładu produkcyjnego Sprzedawcy do dozowania dodatków do towaru, jeżeli są to dodatki Kupującego do wytworzenia towaru. W przypadku zmiany zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz warunków wykonania zamówienia. W przypadku, jeżeli temperatura powietrza będzie wynosiła poniżej 0 stopni C przez kolejne następujące po sobie 24h., Sprzedawca może odmówić dostawy towaru, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji. W przypadku, jeżeli dostawy towaru będą wykonywane w temperaturze powietrza poniżej 0 stopni C, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczanego towaru.

3. Do każdej usługi transportu środkami transportu Sprzedawcy lub przez niego wynajętymi oraz środkami transportu Kupującego, naliczona zostanie obligatoryjna opłata środowiskowa związana z kosztami ponoszonymi na ochronę środowiska. Opłata naliczana będzie jako osobna pozycja występująca na fakturze i naliczana będzie, jako stała kwota doliczana do każdego transportu/dokumentu WZ, niezależnie od ilości towaru przewiezionego na transporcie.

4. W przypadku sprzedaży betonu minimalny jednorazowy transport wynosi 7 m 3 bez względu na pojemność betonomieszarki. W przypadku transportu ilości poniżej 7m 3 , Sprzedawca naliczy Kupującemu opłatę wynikającą z poniesionych kosztów transportu niepełnego załadunku betonomieszarki. Wartość tej opłaty będzie wyliczana w sposób następujący: ilość m 3 będących różnicą pomiędzy realnym załadunkiem poniżej 7 m 3 , a limitem 7 m 3 , przemnożoną przez cenę 50 zł za każdy brakujący m 3 .

5. Odmowa odebrania zamówionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy odszkodowania w wysokości równej ustalonej ceny dostawy zamówionego towaru przez Strony, powiększonego o kwotę równą 20% wartości nieodebranego towaru.

6. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru dostarczonego wywrotką przez Sprzedawcę przekraczającego 0,5 godziny, Kupujący obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy zryczałtowane koszty przestoju za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju w wysokości równej obowiązującym stawkom czasu pracy sprzętu Sprzedającego.

7. Czas wyładunku: beton po dostarczeniu na plac budowy przeznaczony jest do natychmiastowego wbudowania. Przestoje betonomieszarek na budowach będą obciążane dodatkową stawką 3,50 PLN netto za każdą minutę ponad normatywny czas rozładunku wynoszący 5 minut na każdy dostarczony m3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za beton w pojazdach już załadowanych lub znajdujących się w drodze do miejsca rozładunku. Kupujący zapewni należyty wjazd oraz drogę dojazdową na teren budowy oraz w jego obrębie, a także o ile jest to wymagane będzie posiadał odpowiednie zezwolenia: zwalniające z nakazów i zakazów , wjazdu w strefy ograniczające ładowność, prac z terenu chodnika oraz drogi publicznej itp.. Koszty kar poniesionych z powodu niedopełnienia w/w warunku ponosi Kupujący. Minimalny czas pracy pompy do betonu naliczany do fakturowania wynosi 1 h. Praca pompy do betonu liczona jest od momentu wjazdu do momentu wyjazdu z terenu budowy. Do pracy zaliczane jest również stabilizowanie pojazdu, rozkładanie i składanie masztu, pompowanie, oczekiwanie na dostarczenie betonu, przestawianie pompy oraz wstępne mycie na terenie budowy. Kupujący zobowiązuje się do wyznaczenia miejsca na terenie budowy do pozostawienia resztek betonu oraz mleczka cementowego powstałego po myciu pompy. W przypadku braku możliwości wymycia pompy na placu naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 150 PLN netto.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Wyłączenie to nie ma zastosowania w zakresie umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentem.

2. Sprzedawca zapewnia, że towary oferowane według wykazu gatunków, są wytwarzane zgodnie z normami: PN-EN 13108-1:2008; PN-EN 13108-5:2008; PN-EN 206+A2:2021-08;PN-B-06265:2022-08;PN-S96012:1997 i PN-EN 14227-1:2013-10 wyspecyfikowanymi w zamówieniu i dostarczane do miejsca odbioru przez Kupującego w stanie kompletnym i nienaruszonym.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę właściwej jakości towaru w przypadku zmiany jego konsystencji lub jego właściwości poprzez dolanie wody, dodanie jakichkolwiek domieszek bądź dodatków na placu budowy, będące wynikiem samowolnego działania, nie potwierdzonego pisemnie przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy. Dodatkowo Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry towaru w przypadku nie rozładowania betonomieszarek w czasie dłuższym niż 120 minut od chwili wytworzenia towaru (czas wytworzenia wypisany na WZ). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Kupujący, lub osoby działające w jego imieniu, dokonają zmieszania towaru Sprzedawcy z towarem innego dostawcy lub towarem pochodzącym z placu budowy.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży, Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność jedynie za szkody, będące normalnym następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i tylko w zakresie rzeczywistej szkody Kupującego, jednakże jedynie do wysokości równej cenie towaru lub usługi, którą zobowiązany był wykonać, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się, według uznania Sprzedawcy, do wymiany towaru niezgodnego z umową lub zwrotu ceny zakupu wadliwego towaru. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zrekompensowania straty zysku, czasu lub innej straty pośredniej.

5. Sprzedający nie odpowiada za pogorszenie jakości towaru spowodowane przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy w szczególności w wyniku:

1. samowolnego dozowania do niego wody, środków chemicznych, itp.,

2. przeprowadzania obróbki termicznej,

3. wbudowania, składowania i pielęgnacji lub nieprawidłowego przewożenia towaru w inne miejsce,

4. przewożenia środkami transportu,

5. zastosowanej technologii wbudowania towaru.

Sprzedający nie odpowiada również za pogorszenie jakości towaru w wyniku wadliwych projektów, użytych materiałów lub robót przeprowadzonych w miejscu dostawy, stanowiących podbudowę dla towaru Sprzedającego.

6. Sprzedający nie składa żadnych wyraźnych lub dorozumianych zapewnień, gwarancji lub oświadczeń co do przydatności handlowej towaru lub przydatności do określonego celu lub zastosowania.

7. W razie nieważności niektórych postanowień OWS, pozostałe postanowienia OWS pozostają w mocy, a w ich miejsce zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy prawa, normy, lub, w razie ich braku, powszechnie stosowane zasady.

8. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz w celach statystycznych. Administratorem danych jest PRD Nowogard S.A. w Nowogardzie, ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych każdemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji ww. celów.

9. Strony zgodnie oświadczają, iż w sytuacjach spornych bądź roszczeń wnikających z umowy będą w pierwszej kolejności dążyły do zawarcia porozumienia w trybie polubownym. Wszelkie spory wynikające z zamówień w oparciu o niniejsze „OWS”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych „OWS”, zamówień oraz umów sprzedaży, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (o ile ma zastosowanie).

11. W przypadku niezgodności niektórych postanowień „OWS” z obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

Nowogard, 12.05.2023 r.


START
Niniejsza witryna internetowa stosuje ciasteczka do dokonywania analiz. Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, to wychodzimy z założenia, że wyrażają Państwo zgodę na takie zastosowanie. Raz wyrażoną zgodę na zapisywanie ciasteczek można w każdej chwili cofnąć przez usunięcie ciasteczka. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego na podstawie tej zgody do czasu jej cofnięcia.