OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ PRD NOWOGARD S.A.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej "OWS", określają tryb zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez PRD Nowogard Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowogardzie, zwaną dalej "Sprzedawcą".
Niniejsze "OWS" stanowią integralną część umów sprzedaży towarów zawieranych przez Sprzedawcę z odbiorcami towarów, zwanymi dalej "Kupującymi". W razie sprzeczności między zapisami niniejszych "OWS" a treścią zawartej między stronami umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

§2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Przedmiot sprzedaży, określony niniejszymi "OWS", stanowią towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego w dacie złożenia zamówienia, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa, w rodzaju i ilości określonej przez Kupującego w zamówieniu. W szczególności przedmiot sprzedaży stanowią: betony, masy bitumiczne produkowane na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego (Łozienica, ul. Prosta 7, 72-100 Goleniów) ORAZ

§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Zawarcie umowy sprzedaży towarów będących w ofercie handlowej Sprzedawcy następuje na podstawie złożonego przez Kupującego dokumentu zamówienia, skierowanego w odpowiedzi na indywidualną ofertę Sprzedawcy, podpisanego przez osobę umocowaną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty od Sprzedawcy, do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Dotyczy to także podmiotów stale współpracujących ze Sprzedawcą.
Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego w następujących formach:
a) za pośrednictwem faksu na nr tel./fax.: 091 402 13 30,
b) drogą elektroniczną (mailową) na adres:

pstankiewicz@prdnowogard.pl
lub
beton@prdnowogard.pl

c) w formie pisemnej - na adres wskazany przez Sprzedawcę.
Zamówienie składane przez Kupującego powinno zawierać:
dokładne dane Kupującego, a w szczególności: jego pełną firmę, adres, siedzibę, numer NIP, wymienienie osoby składającej zamówienie a także dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu;
dokładny opis zamawianego towaru zgodny z aktualną ofertą Sprzedawcy, zawierający nazwę produktu, wybrany asortyment oraz ilość towaru;
dokładny adres miejsca dostawy lub wskazanie, że nastąpi obiór własny zamawianego towaru;
W sytuacji, gdy w toku realizacji zamówienia okaże się, że towar ma być dostarczony na adres inny niż wskazany w ust. 4 pkt. c, Kupujący obowiązany jest podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru i pokwitowania towaru. W sytuacji, gdy odbiór następować będzie z wykorzystaniem pojazdu Kupującego obowiązany on jest również podać numer rejestracyjny pojazdu służącego do odbioru przedmiotu zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przedłożenia przez Kupującego dokumentów potwierdzających jego sytuację prawno-majątkową, w tym:
kserokopię aktualnego odpisu z KRS lub kserokopię zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej Kupującego;
kserokopię zaświadczenia REGON Kupującego;
kserokopie decyzji nadania numeru NIP Kupującemu.
informacji o nazwie banku prowadzącego rachunek Kupującego wraz z numerem konta bankowego,
potwierdzenia braku zaległości wobec ZUS i US,
bilansu, rachunku zysków i strat lub formularza F01 za ostatni rok obrachunkowy,
pisemnej zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania do wysokości kwoty wskazanej w zamówieniu w przypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bądź wspólnicy spółki cywilnej. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, udzielana będzie w formie dodatkowego oświadczenia składanego zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Sprzedawcę Kupującemu.
Nieuzasadniona odmowa przedstawienia przez Kupującego dokumentów, o których mowa w ust. 6, uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu ich przedłożenia.
W razie skorzystania przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6,Kupujący obowiązany jest informować Sprzedawcę o każdorazowej zmianie danych zawartych w żądanych dokumentach i zobowiązuje się niezwłocznie dostarczać Sprzedawcy ich zaktualizowane wersje.
W przypadku, gdy okres pomiędzy datą złożenia zamówienia a datą dostawy towaru do Kupującego jest dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, zamówienie wymaga zwrotnego potwierdzenia Sprzedawcy.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Zamówienie towaru oznacza zgodę na jego zakup po cenie określonej przez Sprzedawcę w ofercie, przy czym ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami wyrażonymi w kwotach netto.
Wszelkie konsekwencje wynikające z dostarczenia Sprzedawcy niewłaściwych lub niepełnych danych objętych zamówieniem, opisanych w § 3 ust. 4"OWS", obciążają Kupującego.
Przewidywany czas przyjęcia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi około 48 godzin z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszych "OWS".
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego z powodów technicznych lub ekonomicznych, przedstawionych Kupującemu niezwłocznie po skutecznym dostarczeniu zamówienia do Sprzedawcy. Poinformowanie przez Sprzedawcę nastąpi poprzez wysłanie faksu, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej listem poleconym skierowanym na adres Kupującego podany w zamówieniu. Odmowa realizacji zamówienia skutkuje rozwiązaniem przez Strony umowy, bez możliwości zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przez Kupującego.

§5 WARUNKI PŁATNOŚCI
Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
Wszelkie płatności wynikające z zamówienia winny być dokonywane na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że strony postanowią inaczej.
Płatności dokonywane będą przelewem bankowym na wskazany w fakturze VAT nr rachunku bankowego Sprzedawcy lub bezpośrednio u Sprzedawcy w chwili wydania towaru albo przedpłatą.
Datą dokonania płatności jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą brutto wskazaną w fakturze VAT sprzedaży.
Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty ceny towaru.

§6 WYDANIE TOWARU
Sprzedawca oświadcza, że towary znajdujące się w jego ofercie handlowej dostępne są do odbioru w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy:
Wytwórnia Betonu/ Wytwórnia Mas Bitumicznych
ul. Prosta 7
Łozienica, 72-100 Goleniów
Odbiór zamówionych towarów w miejscu wskazanym w ust. 1 możliwy jest w dni powszednie w godzinach od 7.00 - 15.00.
Odbiór zamówionych towarów w innych godzinach, niż wskazane w ust. 2, możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
Dniem wydania towaru zamówionego w trybie określonym w § 3, w zależności od umówionego sposobu jego odbioru jest:
dzień odbioru towaru przez Kupującego w miejscu wskazanym w ust. 1,
dzień dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego, gdy transport zapewnia Sprzedawca zgodnie z §7 "OWS".
W dniu wydania towaru Kupujący dokona w miejscu jego przekazania, odbioru ilościowego towaru oraz sprawdzenia jakości towaru w zakresie widocznych cech fizycznych.
W razie stwierdzenia niezgodności przekazanego towaru z treścią zamówienia Kupujący niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o wystąpieniu stwierdzonych nieprawidłowości. Poinformowanie zostanie następnie potwierdzone w postaci faksu, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego na adres Sprzedawcy.
Z chwilą wydania towaru Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzi na Kupującego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
Sprzedający nie odpowiada za pogorszenie jakości towaru w wyniku samowolnego dozowania do niego wody, środków chemicznych, przeprowadzania obróbki termicznej, wbudowania, składowania i pielęgnacji lub nieprawidłowego przewożenia towaru w inne miejsce. Sprzedający nie odpowiada również za pogorszenie jakości towaru w wyniku wadliwych projektów, użytych materiałów lub robót przeprowadzonych w miejscu dostawy, stanowiących podbudowę dla towaru Sprzedającego.
Sprzedawca ma prawo odmówić wydania towaru w przypadku, gdy Kupujący nie przedstawi wymaganej dokumentacji wskazanej w §3 ust. 4, w sytuacji gdy Kupujący ma zaległości płatnicze, a także w razie powzięcia przez Sprzedającego wątpliwości co do sytuacji ekonomicznej Kupującego.

§7 DOSTAWA TOWARU PRZEZ SPRZEDAWCĘ
Kupującemu przysługuje prawo do zlecenia dostawy zamówionego towaru środkami transportu Sprzedawcy. Koszt i termin dostawy środkami transportu Sprzedawcy są uzgadniane przez strony umowy w ramach procedury zamawiania.
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez zbędnej zwłoki.
Kupujący zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymanej dostawy towaru pieczątką firmową i czytelnym podpisem na oryginalnym dokumencie wydania towaru. Zapis ten dotyczy dostawy towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, zgodnie z §3 ust. 4 pkt c.
Odmowa odebrania zamówionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy odszkodowania w wysokości równej ustalonej ceny dostawy zamówionego towaru przez Strony, powiększonego o kwotę równą 20% wartości nieodebranego towaru.
W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru dostarczonego przez Sprzedawcę przekraczającego jedną godzinę, Kupujący obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy zryczałtowane koszty przestoju za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju w wysokości równej obowiązującym stawkom czasu pracy sprzętu Sprzedającego.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Wyłączenie to nie ma zastosowania w zakresie umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentem.
Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę.
Wszelkie spory wynikające z zamówień w oparciu o niniejsze "OWS", rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych "OWS", zamówień oraz umów sprzedaży, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku niezgodności niektórych postanowień "OWS" z obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

Nowogard, 04 listopada 2013 r.

Kontakttelefon: 91 39 21 736

fax: 91 39 20 546

PRD NOWOGARD SA
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard, Polska


Od października 2010 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.