RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera PRD Nowogard S.A. z siedzibą w Nowogardzie (72-200) przy ul. Górnej 2/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000051864, NIP: 8561609079; REGON: 811898097 (dalej jako Spółka lub PRD), zawierając umowę z kontrahentem lub współpracując z kontrahentem w oparciu o stałe lub jednorazowe zamówienia – jako samodzielny administrator danych osobowych.

Spółka podejmująca kontakt z dostawcą/ kontrahentem, zawierając z nim umowę lub składając zamówienie jest administratorem danych osobowych zebranych w tym procesie, co oznacza, iż decyduje ona o celach, w jakich te dane są wykorzystywane i sposobach przetwarzania. W niniejszej klauzuli informujemy o sposobach, w jakie dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@prdnowogard.pl.

Zakres informacji

W niniejszej klauzuli Spółka informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
a) dostawcami lub kontrahentami Spółki,
b) podwykonawcami dostawców lub kontrahentów Spółki,
c) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami, reprezentantami dostawców, kontrahentów lub ich podwykonawców,
d) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach realizacji umów zawartych z dostawcami lub kontrahentami lub wystawienia/realizacji faktur w ramach współpracy z dostawcami lub kontrahentami (łącznie „Państwo” lub „Kontrahenci”).

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Dane podawane przez Kontrahentów


W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a PRD, mogącą polegać w szczególności na świadczeniu przez Państwa usług lub dostarczaniu towarów do Spółki lub współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL),
c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
d) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję,
e) posiadane doświadczenie lub uprawnienia,
f) numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem oraz Spółką. Dotyczy to również sytuacji, w której Spółka cyklicznie lub jednorazowo zamawia od Państwa towary lub usługi.
W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo podwykonawcą Kontrahenta).
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Spółkę (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji faktury).

Dane zbierane z innych źródeł

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.
Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych.
Możemy pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Kontrahentów od Kontrahentów, którzy dostarczyli Spółce takie dane w celu obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentem a Spółką.

Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych
Podstawy prawne przetwarzania danych


Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych Spółki lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

Takimi uzasadnionymi interesami są:
a) umożliwienie Spółce kontaktu z Kontrahentami oraz obsługi danej umowy;
b) wykorzystywanie danych kontaktowych Kontrahentów w ramach Bazy Kontrahentów;
c) zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej;
d) prowadzenie procesów audytu wewnętrznego;
e) ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
f) weryfikacja Kontrahentów w publicznych rejestrach.

Okresy przetwarzania danych ustalone dla poszczególnych celów

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione podstawowe cele, jakie realizuje Spółka poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza.

Cel przetwarzania
Okres przetwarzania
Wypełnianie zobowiązań umownych Okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem oraz Spółką
Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy - Ordynacja podatkowa Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie
Przechowywanie dokumentacji dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami Okresy przedawnienia roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia

Przekazywanie danych osobowych przez Spółkę

Dane mogą być przekazywane odbiorcom spoza Spółki. Takimi odbiorcami są:
a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak:
i. podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
ii. podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy lub hostingu systemów lub narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę i nie będzie wykraczać poza zakres celów wskazanych powyżej. Spółka ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
b) inni administratorzy danych osobowych, tacy jak:
i. dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
ii. podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność audytorską oraz kancelarie prawne;
c) inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.

Prawa przysługujące Kontrahentom i korzystanie z nich
Przysługujące prawa


Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje Państwu prawo złożenia wniosku o ich sprostowanie w sposób określony poniżej. Spółka niezwłocznie skoryguje takie informacje.

Ponadto, mają Państwo prawo do:
a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyska taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółek lub strony trzeciej;
e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
W odpowiedzi na Państwa żądanie Spółka może poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą Spółce lepiej zrozumieć sytuację. Spółka dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

Korzystanie z przysługujących Państwu praw

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na wskazany powyżej adres lub wysłać zgłoszenie w formie pisemnej pod wskazany powyżej adres PRD z dopiskiem – „Ochrona danych”.
Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.
Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółki, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu e-mail). Zachęcamy do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

Aktualizacje klauzuli informacyjnej

Niniejsza klauzula może podlegać zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Kontrahentami.
START
Niniejsza witryna internetowa stosuje ciasteczka do dokonywania analiz. Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, to wychodzimy z założenia, że wyrażają Państwo zgodę na takie zastosowanie. Raz wyrażoną zgodę na zapisywanie ciasteczek można w każdej chwili cofnąć przez usunięcie ciasteczka. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego na podstawie tej zgody do czasu jej cofnięcia.